Gården ligger i Gjeitneselvens dal med tunene i dalens solside fra Røvikåsens østre avhending østover til Tollåsen. Gården antas optatt i oldtiden og sees nevnt i Aslak Bolts jordbok 1440 som angir erkestolen som eier av ,,j øresbol af Soleime i bylinxey attunge"; dette må antakelig sikte til denne gården.  I 1537 blev erkebiskopgodset og dermed dets part i gården inndradd under kongen. I 1650 sees statholder Hannibal Sehested å være eier av hele gården; det betyr at den har tilhørt dels erkestolen, dels Vestnesgodset i tidligere tid, antakelig siden middelalderen. I 1661 er lensherre Peder Vibe eier, i 1669 oberst v. Howen, 1723 rådmann Hans Holst (Trondhjem) ejer og bøxler med 3 opsiddere. Ingen husmand. 1 aflagt sætter 1/2 fj. fra gaarden, skoug til huusbehov og lidet saugtømmer. 3 bekkeqværner ior 18 s., intet fiskerie uden af haved. Goed Fægang, gaarden ligger i sollien 6 3/4 mil fra haved, god jordart, viis til korn, god til eng, letvunden, ingen leilighed til rødning. Sæd: 3 skp. blandkorn, 12 td. hafre. Avling: 60 læs høe. Creatur: 3 hæster, 14 kiør, 15 ungnød, 24 smaafe. Gl. taxt: 3 vog.   Forhøyd: 1 pd. I 1763 er cammerråd Ole Alsing eier; den 13/3 1772 blir Bolsøy kirke eier, idet kirken overtar Solomdalen mot å overlate Meeg. Makeskiftebrevet er utstedt i Kjøbenhavn. Solomdalen betegnes da som velopbygget med fornøden skov og 3 opsittere I 1799 er if. skjøteboken Veøy kirke eier av 2 p. 15 m. i gården. 27/1 1799 kjøper Erich Lassesøn bøkselretten til 2 ort 16 sk.Landskyld for 296 rdlr. av Veøy kirke. Fra nu av er gården ikke leilendings, men odelsgods. Gårdens eldste landskyld var 3 vog samlet, altså en helgård.

Aslak Bolts jordbok (1430) nevner en gård Soleimom. Det er mulig at dette skal være Solomdalen, men det er langt fra sikkert. O. Rygh vil henføre navnet til den store klasse av Solheim-navn.   Hvis han hadde vært lokalkjent gjorde han

 

Kilde: Jørgen Olafsen-Holm: Bolsøyboka Annen del