Solomdalsgjerdet, Gård nr. 3.

Gården må antas utgått fra Solomdalen i middelalderen; derpå tyder navnetillegget -gjerdet, d. e. en inngjerding i eller fra Solomdalen. Eierforholdet fra middelalderen og inntil gårdens bondeodel blev gjenreist på slutten av 17 h. tallet er det samme som for Solomdalen; gården hørte til Vestnesgodset og var altså fra 1583 i kongens eie, senere til forbi 1650 i Statholder Hannibal Sehesteds, Peder Wibes, Oberst Reinh. v. Howens, Rådmann Hans Holst, hans arvingers og kammerråd Alsings besitting, og har i hele denne tid vært drevet som bøksel- eller leilendingsgods. Den siste leilending var Knud Iversøn Solomdalsgjerdet, som kjøpte gården av kammerråd Alsings arvinger i 1784. Landskylden var 1 vog fiskeleie. Gården har fra 1606   og til 1784   alltid   vært på   en brukers   eller   leilendings   hånd:

1606 Rasmus på Gjerde, en Anders på Gjerde, som i 1609 måtte bøte 1/2 dlr. ,,for hand i lige maade forsømmede Predickenn formiddelst druckenschab" må være dreng på gården. Fra 1611 til forbi 1650 heter leiebonden Erich i Gjerde. Iffuer Gjerde skatter 1623 med 1 ort (altså dreng). Husstand 1645 Erich, hustru, 1 dreng, 1 pige. Olle Gjerde, hans hustru, 1 tjenestepike, dette tyder på at det har bodd to fatnilier på gården da. 1657 besetning 2 hester, 10 kjyr, 4 geit, 5 sauer, bruker Oelle, 1661 likeså. I 1665 skrives navnet Olluf, 61 år, drengen heter da Ole Knudsøn 20 år. Det er da gårdens mannlige befolkning. 1669 er Olle Erichsenn opført som bruker.*) Landskylden er nu forhøiet til l ½ vog; Ole må altså være sønn av den tidl. leilending Erich. Folketelling 1701 viser atter Erich, 52 år som bruker med sønnene Olle 17 og Poul 14 år. I matr. 1723 er anført: 1 opsidder. Raadmand Holst ejer og Bøxler. lngen huusmand. 1 aflagt sætter 1/2 f. fra gaarden, skoug til huusbehov og lidet saugtømmer. 1 bekkeqværn for 6 s. Intet fiskeri uden af haved. Er af samme beskaffenhed som sollemdahl. Sæd: 1 1/2 skp. bl.korn, 4 td. hafre. Avling. 24 læs høe. Creatur: 1 hest, 7 kiør, 4 ungnød, 12 smaafæ.   Gl. taxt: 1 vog.    Forhøyd 1 p. 12 mrk.

I 1757 avholdes syn og skjønn over gårdens skog, antakelig av hensyn til sagskuren. 1763 bruker Iver Knudsøn. 25/10 1784 selger kammerråd Ole Alsings arvinger gården — 1 vog med bøksel og landskyld til Knud Iversøn Solomdalsgjerdet for 40 rdlr. Knud Iversøn Solomdalsgjerdet var føtt 1761, g. m. Beret Olsdtr. f. 1678. I 1801 innløser han gårdens ledingsskatt. 3 tveiter korn og 3 mark smør før 14 rdlr. Etter skjøteboken har Knud Iversøn Solomdalsgjerdet kjøpte gården (1 vog landsk. med bøkselretten) av Kammerråd Alsings arvinger for 40 rdlr. og fikk skjøte 25/10 1784 Dette stemmer ikke med det kårbrev som Knud Iversøn oprettet til faren, Iver Knudsøn 24/10 1791, og som lyder: ,,Imod det raig av min kjære fader Iver Knutsøn Solemdalsgjerdet for nogle år siden meddelte skjøde på gården Solemdalsgjerdet, er jeg blevén forbunden ligesom jeg i kraft af dette mit kårbrev, forbinder mig at svare bemeldte min kjære fader og hans hustru min stedmoder Mildrid Torsteinsdatter udi livs tid følgende kår og ophold af før bemeldte gård som jeg anskaffer mine {oreldre så lenge de begge lever 7 1/2 tønne havre 1/2 tønne bygg af forsvarlig korn, foster til 2 kjør og 8 småfekreaturer. Til besvarelse så længe som mine foreldre forgodtbefindende anskaffer jeg  dem  fri brænde  ai gårdens  skoug  samt   hugget og  fremkjørt.

,Når en af mine foreldre ved døden avgår da nyder den længstlevende ikkun et kofoster og foder til 4 småfæ så og 3de tønden havre og 1/4 tønde byg samt frit hus og brænde således som 3 og 4 part formelder. Iøvrig forbinder jeg mig at være mine forældre behjelpelig med tilsyn og pleie, således som af en søn fordres, pålegger, egner og anstår, og i fald jeg mod formodning skulde sælge gården, da skal dette kår påligge gården så længe mine forældre lever i hvis eie gården end måtte være. Hvilket bekræftes under hånd og ,seil, datum Elvsås den 24 october 1791. Knut Iversøn Solemdalsgjerde."

Etter dette har Knud Iversøn fått skjøte av faren, Iver Knudsøn, som må være den som kjøpte gården av Alsings arvinger. Iver Knudsøn Solomdalsgjerdet blir altså den første odelsmann på gården; han var føtt 1727, og gift i 2. ekteskap med Mildrid Torstensdatter, føtt 1733.    Sønnen Knud Iversøn var av  første  ekteskap  f.   1761,  g. 1.  g.  med  Ingeleiv  lnder-Nes, 2. g. med Beret Olsdtr. f. 1768.   Folketellingen 1801 opfører på gården:

1.  Familie:   Knud Jversen, 40,  gift  2 gang, Bonde og Gaardebruger, Berit Olsdtr. 33, gift 1. gang, Jver Knudsen 6, Erich Knudsen 2,  Engelev Knudsdtr. 9, deres Børn.   Hans Hansen 27, ugivt, national soldat, Ole  Arnesen   18,   Marit  Olsdtr. 27,  Anna  Eridisdtr.   36, alle ugivt.   Deres tjenestefolk.

2.  Familie:   Iver  Knudsen   74,  Mildri  Torstensdtr, 68, begge i 2- ægteskab,   Lever af et vilkår af Gaarden.

Knud Iversøn innløser i 1801 gårdens ledingsskatt av sorenskr. Peder Leth Øwre for 14 rdlr. Ledingen var årlig 3 tveiter korn og 3 merker smør. 1838, gnr. 3, bnr. 1, Solomdalsgjerdet sk. 2 dlr.4 ort, 12 sk. (1 vog fiskeleie) eier Iver Knudsøn føtt 1795, g. m. Sara Tor-stensdtr. Fuglset. De gir skjøte 3/12 1855 til sønnen Knud Iversøn g. m. Live Olsdtr. Ophaug, f. 1820, d. 1906.    Folketelling 1865:

Lnr. 174 a. Knud Iversen, selveier, 45, f. i Bolsø, Live Oisdtr. hans kone, 44, f. i Lom, Iver Knudsen 10, Ole 8, Andreas 5, Sara Knudsdtr. 7, Gjertru 4, deres barn. Iver Iversen, dreng, 25, Endre Olsen, do., 13, Olianna Olsdtr. 17, alle f. i Bolsø. Oline Olsdtr. 24, i. i Læssø, deres tjenere. Iver Knudsen, Føderådsmand 70, Sara Larsdtr. håns kone 70, Anders Iversen, logerende snekker 32, Ole Iversen, syg søn 35, Ane Iversdtr. tjenestepige, 37. Kreatur: 2 hester, 11 stort kvæg, 36 Faar, 18 gjeder, 1 svin. Sed: 74 td. Byg, 8V2 td. Havre, 4 td. poteter. Nils Johansen, Huusm. m. Jord,   ugift, 34, f. i Bolsø.    Karen Nilsdtr. 73

bestyrer Sønnens  Huushoidning,  enke  63, f. i  Bolsø.   5 faar, sæd: 1/4 td. havre, 1/4 poteter.

Lnr. 174 b. Ole Olsen, selveier 60, Ane Knudsdtr. hans kone 60, Knud Olsen, søn, hjelper Faderen, 34, Bereth Olsdatter, datter 24, alle f, i Bolsø.    Kreaturhold: 2 stort Kvæg, 10 Faar, 3 Gjeder,    Sæd:

l1/» td. Havre, 1 td. Poteter.

L. nr. 172 b, 173 b, Midtgjerdet. Peder Olsen, selveier 38, f. i Bolsø, Ane Johnsdtr, hans kone 37, f. i Læssø, Ole Antonius 3, Ingeborg 5, Anna 1, deres barn, alle f. i Bolsø. 2 stort Kvæg, .7 Faar, 4 Gjeder.   Udsæd: 1 td. havre, 1 poteter.

Bøen, lnr. 171 b. Ole Olsen, selveier, 55, Gjertrud Kristoffersdtr. 61, hans kone, Ole Olsen, logerende fisker, 29, Kristoffer Olsen, logerende skrædder, 23, Gjertru Marie Olsdtr., deres datter, 26. Alle f. i Bolsø.

SolomdaIsgjerdet.

 

Knud Iversen døde i 1873, og enken skjøter gården 18/10 1878 til sønnen Iver Knudsøn, f. 25/1 1855, g. m. 1. Synnøve Pedersdtr. Solomdal,   i   1880,   2.   Aagot   Larsdtr,   Frøyset  fra   Frøyset  i   Veøy.

 

Han styrer framieis gården når dette skrives og erden fjerde Iver som siden 1623 er bonde på Solomdalsgjerdet, den tolvte bruker siden 1605 og den femte odelseier siden 1784. Iver K. Gjerdet har drevet gården og skogen fram til en av de beste i Bolsøy med 20 storfe, 2 hester og småfe. Han har ombygget eller bygget fra nytt alle gårdens hus,men har faret varsomt med skogen, som er gårdens største herlighet. Han har ingen sønn. Hans datter, Gjertrud, er g. m. disponent ved Dyrkornanleggene, Lars Sætre, og 18/8 1924 skjøtet Iver Gjerdet gården samt gnr. 4, bnr. 5 Saugbrauten til datterens eldste sønn, Knut Larsøn Sætre, som altså nu er eier.

Bnr. 2, Bøen (Gjerbøen) utgått fra bnr. 1 med skyld 17 skill. nu M. 0.85 (gl. matr. nr. 85, løpenr. 174 b.)

28/12 1833 skjøte fra Iver Knudsøn Solomdalsgjerdet til Ole Olsen Gjednes; skjøtet sees ikke tinglest før 15/12 1860; sønnen Knud Olsen får skjøte 12/10 1868, se foran. Han hadde ingen sønn. Hans datter, Ane, blev g. m. Sivert Andreassen Brokstad. Deres sønn, Knud Sivertsen har nu bruket. Skjøte eller nytt hjemmelsbrev sees ikke tinglest siden  1868.

Bnr. 3, Solheimdalsgjerdet, utgått av bnr. 1 med 17 skilling, nu M. 0.40 (gamle matr. nr. 85 lno. 174 c.) Skjøte fra Kfiut Iversøn Solomdalsgjerdes enke, Livé til Iver Iversøn 23/10 1874; skjøte fra denne til sønn Oliver Iversøn 3/1  19.08.

Bnr. 4, Solheimdalsgjerdet ("Bakkén") utgått av bnr. 1 med 13 skilling, nu M. 0.26 (gl. løpenr. 174 b.). Skjøte fra Knut Iversøn Solomdalsgjerdes enke, Live Olsdtr. til Knut Andersøn Solomdal (f. 1844). Dennes sønn, Anton Knutsøn får skjøte 31/3 1902. Enken Martine skjøter til deres sønn, lærer Knut Solemdal 23/8 1933. Han er gifl med Martha Matheusdtr. Solheimdal. Lærer Knut Solemdal blev ansatt i Ødegårds Kreds i Kleive av Bolsøy folkeskole i 1928. Han har sterke kulturhistoriske interesser, hvad serlig hans bidrag til Bolsøyboken gir uttrykk for; hans evner som samler av folkeminne, gammel bruk og skikk, når langt ut over det vanlige og som få kjenner han bygde- og bondelivet i eldre tid.