Tollaas gårdstun ca. 1870 (Kilde: Jørgen Olafsen-Holm: Bolsøyboka 2. del)

Ulike skrivemåter av gårdsnavnet gjennom tidene:

1480   Thiellos
1610   Thelleraas, Thalleraas
1632   Toelaas
1633   Thollaas
1669   Tollaas
1723   Tolaas, Taalaas

Gården er den østligste i Røvik sogn. Tunet ligger fra gammel tid i Tollåasliens sydvestskråning, i Gjeitnesvassdragets nordre dalside. Gårdens samlede område strekker seg fra Lilleskåla i syd til Fannefjorden i nord. Det er en skoggård, noe den sikkert har vært i all historisk tid. Dens ophav må føres tilbake til oldtiden og antakelig til dens forhistoriske avsnitt, og må med sine 3 vog fiskeleie i landskyld antas å ha tilhørt de opphavelige odelsgårders sekundærklasse, som er en fullgård.

Gårdsnr. 1. Tollås. ca. 1480 skrevet Thlellos. Bortsett fra denne ganske visst den eldste kjente form, skrives navnet alltid i sammensetning med toll-, tall-, tholl- eller toel- og aas. O. Rygh antar at det har sin oprinnelse i toll - furu, og aas. Altså furuåsen eller på norsk bent fram tollåsen. Hvis den eldste. form er den oprinnelige eller nærmest den oprinnelige oldnorske, ligger navnet nærmere gård-navnet Tjelle i Nesset, som Rygh antar har den oldn. form Thjallam. Rygh prøver her som så ofte hvor annen antakelig forklaring ikke kan finnes å forklare gårdnavnet fra et elvenavn som skulde være Thjolo - på groven fra Tjellevatnet forbi gården. Denne grov er bare eri liten bekk som ikke egentlig kan sies å prege gårdens topografiske forhold. Derimot er disse forhold ikke ulik naturforholdene ved Tollås. Er Thiello(s) med ordroten Tjeld, det opr, navn kan det forklares av at det er tungt og bratt til gårds både på Tjelle og Tollås. Tjeld, g. n. betyr bl. a. å gå sakte. G. norsk Tjeld har også meningen fugleskrik. På den annen side passer meningen tollåsen - åsen med tolleskog godt både på gården Tollås og gården Tjelle. For den vitenskapelige opfatning eller om man vil den naturlige synes denne forklaring av navnet å Være den rimeligste.

Kilde: Jørgen Olafsen-Holm: Bolsøyboka 2. del s. 17 og 60f.